Een afbeelding van Ambi Pur Toiletblok bloesem

1+1

gratis

Ambi Pur Toiletblok bloesem

55 mlNormale prijs per LT 54,36

vanaf maandag

Combineren mogelijk

2.99
55 ml

Ambi pur wild rose en pink grapefruit starter kit.

 • 24 uur fris en schoon
 • Bevat essentiele olien
 • Vegan
 • Anti kalk

Omschrijving

Extra informatie

Laat geen strepen na in de toiletpot.

Inhoud en gewicht

55 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Groene Punt

 • Recyclebaar

 • Vegan - VegeCert

Ingrediënten

Ingrediënten: 5 -15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5% Amfotere oppervlakteactieve stoffen, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, Methylchloroisothiazolinone, parfum. www.bluesuncb.info

1. Klik de vloeistofnavulling in de houder. Verwijder de dop niet. Dop opent automatisch. 2. Voor een optimale prestatie, hang Ambi Pur vloeibaar toiletblok in de waterstroom. 3. Wanneer de navulling leeg is, haal deze uit de houder en vervang hem door een nieuwe vulling. Voor het beste resultaat vervang de houder na maximaal 4 navullingen.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • EUH208:Bevat (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), P-MENTHAN-7-OL. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • H315:Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102:Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

Bluesun Consumer Brands, S.L.U.
Carretera Alcalá-Sevilla km 1,5, 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla -Spain
https://www.bluesuncb.com(+34) 932759642

607566