Een afbeelding van Ipuro cedar wood

Ipuro cedar wood

50 mlPrijs per LT 129,80
6.49
50 ml

Houtachtige geuren, omgeven door fruitige en bloemige nuances. Een aangenaam warme en kruidige geur.

 • Lang aanhoudende geurbeleving
 • Hoogste kwaliteit - made in europe
 • Gecomponeerd door parfumeurs

Omschrijving

Inhoud en gewicht

50 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar de regionale/nationale voorschriften en niet met het huisvuil.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar de regionale/nationale voorschriften en niet met het huisvuil.

839574