Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de Website en ah.be

Artikel 3 – Identiteit van Albert Heijn

Artikel 4 – Reservaties algemeen

Artikel 5 – Reservaties met ophaling in een Pick Up Point van Albert Heijn

Artikel 6 – Reservaties met bezorging

Artikel 7 – Privacy & Veiligheid

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 9 – Controle van leeftijd, bevoegdheid en identiteit

Artikel 10 – Bonusaanbiedingen en acties

Artikel 11 – Servicekosten, facturatie en betaling

Artikel 12 – Statiegeld voor klapkratten

Artikel 13 – Houdbaarheid

Artikel 14 – (Product)aansprakelijkheid en -conformiteit

Artikel 15 – Overmacht

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Artikel 17 – Gebruik van de AH applicatie voor smartphones bij Reservaties

Artikel 18 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Zakelijke Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Albert Heijn: De naamloze vennootschap naar Belgisch recht “Albert Heijn België”, zoals hierna nader geïdentificeerd.

 1. Klant(en): iedere onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die voor doeleinden binnen haar handels-, bedrijfs-, ambachts-, beroeps- of andere economische activiteit een Reservatie doet via de Website (zoals hierna gedefinieerd) en zich aldus identificeert middels een ondernemingsnummer of een nummer van een vestigingseenheid in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.

 1. Product(en): elk goed aangeboden door Albert Heijn dat een Klant via de Website kan reserveren voor ophaling in een Pick Up Point van Albert Heijn dan wel voor bezorging.

 1. Reservatie (ook: Reservering / reserveren): de activiteit waarbij de Klant Albert Heijn verzoekt om door hem geselecteerde Producten voor aankoop aangeboden te krijgen ter gelegenheid van een bezorging op een gekozen adres dan wel van een ophaling in een Pick Up Point van Albert Heijn.

 1. Servicekosten: de kosten voor het verzamelen, klaarzetten, verpakken en, in voorkomend geval, transporteren en bezorgen van Producten, berekend per Reservatie en in functie van onder meer het moment van ophaling of bezorging.

 1. Website: www.ah.be/zakelijk en de pagina’s daarvan waarop Albert Heijn Producten voor Reservering aanbiedt aan Klanten.

 1. Zakelijk Account: het individuele profiel dat een Klant kan creëren via de Website en waarmee hij vervolgens Reserveringen doet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de Website en ah.be

 1. Op iedere Reservatie van de Klant bij Albert Heijn, inclusief de mededelingen daaromtrent, en de bezorging, ophaling, betaling en afhandeling daarvan, zijn deze “Algemene Zakelijke Voorwaarden” van toepassing.

 1. De toepasselijkheid van eventuele aankoop-, verkoop-, of andere algemene voorwaarden van de Klant zelf, ongeacht de vorm, inhoud en het moment van kennisgeving daarvan aan Albert Heijn, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 1. Albert Heijn heeft steeds de mogelijkheid om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn, zodra ze online zijn aangepast en de Klant een nieuwe Reservatie plaatst.

 1. In de bevestigingsemail van de Reservatie ontvangt de Klant, naast een overzicht van de gereserveerde Producten, een link naar de toepasselijke Algemene Zakelijke Voorwaarden in een formaat dat hij kan bewaren of afdrukken. Dit veronderstelt dat de Klant een juist en operationeel e-mailadres meedeelde aan Albert Heijn (bij de aanmaak van zijn Zakelijk Account of daarna). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de toepasselijke algemene voorwaarden te raadplegen vóór elke Reservatie.

 1. De Website behoort toe aan Albert Heijn België NV en Albert Heijn B.V., die hem beheren. Bij gebruik van ah.be (m.i.v. de Website) zijn alle daarop vermelde voorwaarden, met inbegrip van beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, bepalingen inzake intellectuele eigendom en het Privacy- & Cookiebeleid, van toepassing.

 1. Albert Heijn probeert om haar websites en -pagina’s zoveel mogelijk virusvrij te houden, maar kan dit helaas niet garanderen.

 1. Links naar websites van derden worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd, maar Albert Heijn staat niet in voor de inhoud, het functioneren of het virusvrij zijn van die websites van derden.

 1. De informatie die Albert Heijn online verstrekt, wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u als Klant (mogelijke) fouten aantreft, stelt Albert Heijn het zeer op prijs wanneer dit wordt gemeld. Net als voor overige vragen en/of klachten, kunt u hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice (zie hierna).

 1. In het bijzonder kan Albert Heijn materiële of kennelijke vergissingen in de vermelding op de Website van kenmerken van Producten (bv. prijs, uitzicht, allergenen) niet uitsluiten. In dat geval primeert steeds de op de verpakking van het Product zelf weergegeven informatie dan wel de prijs op de pakbon en/of factuur die de Klant bij bezorging of ophaling ontvangt en kan de Klant geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie.

Artikel 3 – Identiteit van Albert Heijn

 1. Albert Heijn België NV drijft handel onder de namen “Albert Heijn” en “AH”, en heeft haar maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 47, 2018 Antwerpen. Zij is geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0830.512.812. en heeft als btw-nummer BTW BE0830.512.812.

 1. Albert Heijn is bereikbaar via de contactkanalen zoals weergegeven op ah.be/klantenservice, waaronder op het gratis telefoonnummer 0800-77705 (van maandag tot en met vrijdag van 10u tot 16u), via e-mail (op klantenservice@ah.be) of via online chat.

Artikel 4 – Reservaties algemeen

 1. De Klant kan Producten van het zakelijk assortiment enkel via Reservatie aankopen. In de fysieke winkels van Albert Heijn is het met andere woorden niet mogelijk om aan te kopen in een professionele of bedrijfsmatige hoedanigheid of voor professionele of bedrijfsmatige doeleinden, en worden geen btw-facturen uitgereikt.

 1. Aanbiedingen voor Klanten op de Website kunnen afwijken van de online en offline aanbiedingen voor gewone consument-klanten. Bij Reservaties kan de Klant geen aanspraak maken op aanbiedingen die enkel in de fysieke winkels gelden, maar uitsluitend op aanbiedingen binnen het zakelijk assortiment dat op de Website wordt getoond. Albert Heijn kan op ieder moment dat zakelijk assortiment van aangeboden Producten inkrimpen of uitbreiden.

 1. Om online Producten te kunnen reserveren, dient de Klant zich eerst met een profiel te registreren en een Zakelijk Account aan te maken op de Website. De aanmaak van dergelijk Zakelijk Account is niet mogelijk via de AH app (zie ook artikel 17 hierna).

 1. De aanmaak van een Zakelijk Account, noodzakelijk voor het doen van Reservaties bedoeld onder deze Algemene Zakelijke Voorwaarden, is uitsluitend mogelijk met een geldig ondernemingsnummer of nummer van een vestigingseenheid in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen. Bijgevolg wordt de Klant, wanneer hij een Reservatie plaatst, geacht niet te kwalificeren als “een consument” in de zin van het Belgisch Wetboek Economisch recht en zijn de bepalingen daarvan die betrekking hebben op de verhouding tussen ondernemingen en consumenten (onder meer inzake het wettelijk herroepingsrecht) niet van toepassing.

 1. De Klant kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en vult de voor registratie vereiste gegevens in op de Website. De Klant verklaart dat deze gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn. Deze gegevens behoren uitsluitend aan de Klant en de Klant gaat hier vertrouwelijk mee om. Voormeld e-mailadres en wachtwoord mogen uitsluitend worden gehanteerd in het kader van de handels-, bedrijfs-, ambachts- beroeps- of andere economische activiteit van de Klant, enkel worden opgeslagen op een bedrijfscomputer van de Klant en in geen enkel geval met derden worden gedeeld. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van het paswoord en de gebruikersnaam alsook voor het beheer en gebruik van het Zakelijk Account.

 1. De Reservatie komt tot stand op het moment dat Albert Heijn de door de Klant geplaatste Reservatie elektronisch bevestigt, dan wel, indien dit moment eerder is, op het moment dat Albert Heijn met de uitvoering ervan begint.

 1. De Reservering van Producten via de Website betreft een louter verzoek van de Klant aan Albert Heijn om hem Producten aan te bieden en verplicht de Klant nog niet tot aankoop. De Klant beslist pas in het Pick Up Point of bij bezorging of hij de gereserveerde Producten wenst te kopen, aan de prijzen die hem op dat moment ter plaatse worden meegedeeld. De eventuele koopovereenkomst komt dus pas tot stand in het Pick Up Point of op het gekozen bezorgadres. Bij aankomst zal een medewerker van Albert Heijn de Klant gereserveerde Producten te koop aanbieden, met mededeling van de geldende prijzen.

 1. Hoewel Albert Heijn dit tracht te vermijden, is het mogelijk dat niet alle gereserveerde Producten voorradig zijn en kunnen worden aangeboden op de dag die de Klant selecteerde voor ophaling of bezorging. De Klant aanvaardt dat hij op die grond geen tekortkoming aan Albert Heijn kan verwijten. Indien de Klant het aanbod aanvaardt, komt de koop tot stand. De Klant kan er ook voor kiezen om het aanbod, of een deel daarvan, niet te aanvaarden.

 1. Bij elke Reservatie die tot een aankoop leidt, worden Servicekosten in rekening gebracht (zie ook artikel 11 hieronder). Echter, indien de Klant ervoor kiest om géén van de gereserveerde aangeboden Producten aan te kopen, rekent Albert Heijn geen Servicekosten aan.

 1. De Producten die de Klant beslist aan te kopen, dient hij op het ogenblik van bezorging of ophaling te betalen samen met de Servicekosten.

 1. Voor Producten die de Klant per gewicht reserveert, geldt de prijs van de dag waarop deze werden klaargezet en/of verpakt. De prijs zichtbaar op de Website betreft slechts een inschatting op basis van de prijs per meeteenheid en rekening houdend met de vermoedelijke hoeveelheid. Hoewel het verpakte gewicht van dergelijke Producten licht kan afwijken van het gereserveerde gewicht, wordt de Klant desgevallend uiteraard alleen het verpakte gewicht aangerekend.

 1. De Producten zijn enkel bestemd voor eindgebruikers en niet voor enige vorm van wederverkoop. Albert Heijn behoudt zich daarom het recht voor om een Reservatie niet in behandeling te nemen of om een maximum te verbinden aan de reserveerbare hoeveelheden van bepaalde Producten, wanneer ernstige vermoedens bestaan dat de producten worden aangekocht voor wederverkoop (bv. een aantal producten dat niet gebruikelijk is voor Reservaties bestemd voor eindgebruik door klanten-ondernemingen).

 1. Het is niet toegestaan om meerdere Reservaties te plaatsen die allemaal op eenzelfde dag op eenzelfde adres dienen te worden bezorgd noch om meerdere Reservaties te plaatsen die allemaal op eenzelfde dag dienen te worden opgehaald in een Pick Up Point. Albert Heijn behoudt zich in deze gevallen het recht voor om de Reservaties te weigeren of te annuleren.

 1. Indien de Klant Producten in niet-conforme toestand ontvangt, dan wel Producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die redelijkerwijs van het Product verwacht mogen worden, verzoeken wij de Klant om dit aan Albert Heijn te rapporteren conform de klachtenprocedure (zie ook artikelen 14 en 16 hierna).

Artikel 5 – Reservaties met ophaling in een Pick Up Point van Albert Heijn

De volgende bijkomende voorwaarden gelden voor Klanten die via de Website Producten reserveren specifiek voor ophaling in een Pick Up Point van Albert Heijn in België:

 1. De Klant kan slechts Producten reserveren voor bezorging indien de totale prijs van de Producten die hij selecteert op de Website (exclusief btw, emballage, Servicekosten en statiegelden) minimaal 40,00 EUR bedraagt.

 1. De Klant kiest tijdens het online reserveringsproces een beschikbare datum waarop en een beschikbaar tijdvak waarin hij wenst dat Albert Heijn die Producten te koop zal aanbieden. De data waarop en tijdvakken waarin de Klant Producten in een Pick Up Point kan komen aankopen na Reservering, zijn zichtbaar op de reservatieschermen op de Website.

 1. De Klant kiest tevens een Pick Up Point. De meest actuele lijst van Pick Up Points die de Klant kan selecteren voor zijn Reservatie halen staat op de Website: www.ah.be/kies-een-moment/ophalen.

 1. Voor bepaalde aanbiedingen kan een maximum aantal artikelen per Klant worden verbonden aan de Reservatie. Dit wordt desgevallend op de Website aangegeven.

 1. De prijzen die de Klant op de Website ziet op de dag van zijn Reservatie, zijn de prijzen die gelden wanneer de Producten op die dag in een Pick Up Point worden gekocht, en kunnen dus verschillen van de prijzen die gelden op de dag dat de Klant de producten aankoopt in het Pick Up Point.

 1. De prijzen die de Klant betaalt indien hij bij ophaling tot aankoop overgaat, staan vermeld op de op het moment van aankoop overhandigde pakbon en op de vervolgens digitaal toegestuurde factuur.
 2. Indien de Klant een ophaalmoment selecteerde tussen 8u ’s ochtends en 14u s’ middags, kan hij de Reservering wijzigen of annuleren tot de middag (12u) van de werkdag voorafgaand aan de dag van het bezorgmoment. Werkdagen zijn in dit verband alle dagen behalve zondagen en feestdagen, zodat de Klant een Reservering met ophaalmoment tussen 8u en 14u op maandag (of op de dag na een feestdag) slechts kan wijzigen of annuleren tot uiterlijk 12u zaterdagmiddag (of tot de middag (12u) van de dag vóór de feestdag). Indien de Klant een bezorgmoment selecteerde tussen 16u s’ middags en 22u ‘s avonds, kan hij de Reservering wijzigen of annuleren tot de start van de dag van het ophaalmoment zelf (dus tot middernacht).

 1. In de PUP’s van Albert Heijn is het niet mogelijk een ophaalmoment in de voormiddag te selecteren.

Artikel 6 – Reservaties met levering (aangepast 18/09/2023)

De volgende bijkomende voorwaarden gelden voor klanten die producten reserveren specifiek voor leveren in België:

 1. De klant kan slechts producten reserveren voor levering indien de totale prijs van de producten (exclusief btw, emballage, Servicekosten en statiegelden) die hij voor Reservatie selecteert op de website minimaal 60,00 EUR bedraagt.

 1. De Klant kiest tijdens het online reserveringsproces een beschikbare datum waarop en een beschikbaar tijdvak waarin hij wenst dat Albert Heijn die Producten te koop zal aanbieden. De bezorgdata waarop en tijdvakken waarin de Klant Producten na Reservering zal worden aangeboden, zijn zichtbaar op de reservatieschermen op de Website.

 1. De Klant moet eveneens een bezorgadres opgeven. Albert Heijn bezorgt alleen binnen bepaalde bezorggebieden. Op basis van postcodes dient de Klant op de Website te verifiëren of Albert Heijn de Producten op het gewenste adres kan bezorgen. De bezorggebieden staan op de Website: www.ah.be/over-ah/online-reserveren/thuislevering.

 1. Voor bepaalde aanbiedingen kan een maximum aantal artikelen per Klant worden verbonden aan de Reservatie. Dit wordt desgevallend op de Website aangegeven.

 1. De prijzen die zichtbaar zijn voor de Klant op de dag dat hij zijn Reservatie plaatst op de Website, zijn de prijzen die gelden wanneer de Producten op die dag bij bezorging zouden worden gekocht, en kunnen dus verschillen van de prijzen die gelden op de dag dat de Klant de producten aankoopt bij bezorging.

 1. Op het moment dat (i) aanbieding van de gereserveerde producten door de bezorger niet mogelijk is, omdat je niet aanwezig was op het door jou aangegeven tijdvak, of (ii) als je te laat bent met het annuleren van je reservering (zie vanaf artikel 5.15 tot wanneer je jouw reservering kunt annuleren), dan lijdt AH schade. AH is in dat geval gerechtigd om haar daadwerkelijke schade (ook wel “verspillingsbijdrage” genoemd) bij je in rekening te brengen (onverminderd de andere rechten van AH in dat geval).

  Die verspillingsbijdrage bedraagt in (beide) gevallen (i) en (ii) minimaal EUR 25,-, en bestaat o.a. uit de door AH (vergeefs gemaakte) kosten (waaronder dervings- en transportkosten; zie hier voor een nadere uitsplitsing van deze kosten).

  AH zal je op de hoogte stellen op het moment dat zij deze verspillingsbijdrage aan jou doorberekent (door een kaartje in de brievenbus achter te laten). In dat geval zal zij deze verspillingsbijdrage direct zichtbaar maken op je AH account, en in ieder geval in rekening brengen bij je volgende reservering/aankoop. AH heeft het recht om geen nieuwe reserveringen te accepteren tot het moment dat deze verspillingsbijdrage door jou betaald is.

 2. Producten die de Klant reserveerde voor bezorging moeten vooraf uiteraard door Albert Heijn worden klaargezet en vervoerd. Indien de Klant een bezorgmoment selecteerde tussen 8u ’s ochtends en 14u s’ middags, kan hij de Reservering wijzigen of annuleren tot de middag (12u) van de werkdag voorafgaand aan de dag van het bezorgmoment. Werkdagen zijn in dit verband alle dagen behalve zondagen en feestdagen, zodat de Klant een Reservering met bezorgmoment tussen 8u en 14u op maandag (of op de dag na een feestdag) slechts kan wijzigen of annuleren tot uiterlijk 12u zaterdagmiddag (of tot de middag (12u) van de dag vóór de feestdag). Indien de Klant een bezorgmoment selecteerde tussen 16u s’ middags en 22u ‘s avonds, kan hij de Reservering wijzigen of annuleren tot de start van de dag van het bezorgmoment zelf (dus tot middernacht).

 1. De door de Klant gekozen bezorgmomenten zijn momenten waarop Albert Heijn Producten aan de Klant probeert aan te bieden en gelden dus niet als bindende leveringstermijnen. Ze betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis in hoofde van Albert Heijn. Albert Heijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die een Klant beweert te hebben geleden door het loutere feit dat een bezorger zich niet op een bepaald bezorgmoment aandiende.

 1. Zodra de Producten door Albert Heijn zijn bezorgd op het adres van Klant of door hem opgehaald in een Pick Up Point, en zijn betaald, gaat de eigendom daarvan over op Klant. Het risico gaat reeds over op het moment dat de Klant de Producten fysiek in zijn bezit neemt.

Artikel 7 – Privacy & Veiligheid

Op alle Reservaties, m.i.v. de online diensten en leveringen door Albert Heijn, is het privacybeleid van toepassing dat Klant kan vinden op ah.be/privacy.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De domeinnaam ah.be (daarin begrepen de Website) is eigendom van Ahold Licensing Sarl. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ah.be, met inbegrip van maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten, databankrechten, softwarerechten en tekening- en modelrechten, op de tekens, logo's, kleuren, lay-out, architectuur, programmatuur, teksten, beelden, tekeningen, foto's, geluiden en alle andere werken die weergegeven worden op of betrekking hebben op de website ah.be (hierna de "Werken") zijn eigendom van Albert Heijn België NV en/of van met Albert Heijn België NV verbonden vennootschappen, en/of van derde partijen die aan Albert Heijn België NV licentierechten hebben verleend.

 1. Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten is het niet toegestaan om de Werken te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen, te koop aan te bieden, te verkopen en/of mee te delen aan het publiek, zowel in hun geheel als in hun onderdelen, zowel in oorspronkelijke als in gewijzigde vorm, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, op gelijk welke drager (analoog of digitaal) en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.

Artikel 9 – Controle van leeftijd, bevoegdheid en identiteit

 1. Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder mogen in naam en voor rekening van de Klant een profiel aanmaken om via de Website Producten te reserveren voor ophaling in een Pick Up Point of voor bezorging.

 1. Gereserveerde producten kunnen bij ophaling of bezorging alleen in ontvangst worden genomen door een natuurlijk persoon die handelingsbekwaam en bevoegd of gemachtigd is om de Klant daartoe te vertegenwoordigen.

 1. Albert Heijn verkoopt geen alcoholische of tabaksproducten aan personen jonger dan 18 jaar. Wanneer een natuurlijk persoon onder de 18 jaar zich in een Pick Up Point of op het bezorgadres namens de Klant presenteert m.b.t. een Reservatie die alcoholische producten en/of tabaksproducten bevat, is het Albert Heijn helaas niet mogelijk om aan deze persoon enkel de andere Producten te verkopen en wordt het volledige aanbod van gereserveerde Producten ingetrokken.

 1. Indien een natuurlijk persoon zich namens een Klant op het juiste moment presenteert m.b.t. een Reservatie die effectief door die vernoemde Klant werd geplaatst, kan Albert Heijn er behoudens tegenbewijs rechtmatig op vertrouwen dat die persoon over de bevoegdheid beschikt om die Klant te vertegenwoordigen. Albert Heijn is bijgevolg niet aansprakelijk voor overschrijding of miskenning van vertegenwoordigingsbevoegdheden in hoofde van de Klant.

 1. Niettemin dient de Klant bij afhaling of bezorging de bevestigingse-mail die Albert Heijn hem stuurde na Reservatie, te kunnen voorleggen.

 1. Onze medewerkers en bezorgers kunnen steeds om legitimatie vragen. Zij zullen dat in ieder geval doen indien de reservatie alcoholhoudende producten en/of tabaksproducten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon die zich aanbiedt voor de aankoop. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationale identiteitskaart en internationaal paspoort.

Artikel 10 – Bonusaanbiedingen en acties

 1. De Bonusaanbiedingen en acties die op de Website worden vermeld, indien ze geldig zijn voor Klanten, gelden alleen voor Reservaties die binnen de periode waarvoor de Bonusaanbieding of actie geldt kunnen worden bezorgd of opgehaald. Of dit het geval is, wordt aangegeven op het moment van het plaatsen van de Reservatie.

 1. Onze Bonusvoorwaarden kunnen hier worden teruggevonden: www.ah.be/algemene-voorwaarden/bonus.

 1. Tenzij anders is aangegeven in de concrete actievoorwaarden, is het mogelijk om meerdere actiecodes in te voeren bij het plaatsen van een Reservatie. Echter, indien, voor eenzelfde Reservatie, twee actiecodes worden ingevoerd die een korting inhouden op de totaalprijs van de reservatie of twee actiecodes die een korting inhouden op de bezorg- of servicekosten, dan wordt alleen de actiecode met de hoogste korting toegepast, en blijft de andere actiecode bewaard in het Zakelijk Account. De actiecode die bij een volgende Reservatie nog geldig is, wordt dan automatisch toegepast.

Bij twee actiecodes met gelijke korting wordt alleen de actiecode met de kortste geldigheidsduur toegepast, en blijft de actiecode met langere geldigheidsduur bewaard in het Zakelijk Account. De actiecode die bij de volgende Reservering nog geldig is, wordt dan automatisch toegepast.

Artikel 11 – Servicekosten, facturatie en betaling

 1. De Servicekosten kunnen variëren naargelang het door de Klant gekozen tijdvak voor ophaling/bezorging en, bij bezorging, het gekozen adres. Ze staan duidelijk vermeld op de Website tijdens het reserveringsproces (per tijdvak), in de bevestiging van de Reservatie en op de factuur die de Klant na aankoop ontvangt. De Servicekosten zijn betaalbaar bij ophaling. De Klant en Albert Heijn aanvaarden dat het doel en de aard van de transacties, diensten en Producten die met Reservaties gepaard gaan een geldige reden uitmaken voor dergelijke wijzigingsmogelijkheid.

 1. De Klant gaat door het plaatsen van een Reservatie akkoord met het ontvangen van een digitale factuur op het in het Zakelijke Account opgegeven e-mailadres. Er worden geen papieren facturen verstrekt.

 1. De voor de gereserveerde Producten verschuldigde totale prijs en de Servicekosten vormen het factuurbedrag. Dit moet contant met debet bankkaart (bv. bancontact) worden betaald bij ophaling of bezorging. Betalingen met cash geld of kredietkaart zijn niet mogelijk.

 1. Behoudens redelijke gronden voor Albert Heijn om dit te weigeren dan wel om deze mogelijkheid in te trekken, is het voor de Klant mogelijk om te betalen via bankoverschrijving of domiciliëring (“automatisch incasso”). De Klant is enkel gerechtigd om via domiciliëring of overschrijving te betalen vanaf het moment dat de aanvraag hiertoe alsook de doorlopende machtiging is verwerkt bij de administratie van Albert Heijn en, waar vereist, nadat de nodige toestemmingen van de bankinstelling(en) zijn bekomen. Betaling via domiciliëring of overschrijving kan worden aangevraagd middels de formulieren beschikbaar via deze link: www.ah.be/zakelijk/hoe-werkt-het/betalen.

 1. Bij domiciliëring wordt het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na ophaling/bezorging door Albert Heijn van de rekening van de Klant afgeschreven.

 1. Bij betaling via overschrijving dient de Klant het exact verschuldigde bedrag te betalen uiterlijk de 21ste dag na factuurdatum, en dit op het door Albert Heijn op de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

 1. Bij laattijdige of niet-betaling door de Klant, ofwel doordat het factuurbedrag niet uiterlijk 14 dagen na levering door Albert Heijn van de rekening van de Klant kon worden afgeschreven, ofwel doordat de Klant het factuurbedrag niet uiterlijk 21 dagen na factuurdatum heeft overgeschreven, wordt het verschuldigde bedrag na aanmaning ten titel van forfaitaire invorderingskost verhoogd met 40 EUR of 10% van het verschuldigde bedrag (indien dat percentage hoger uitvalt dan 40 EUR). Dit geldt onverminderd het recht van Albert Heijn om, indien de betaling vervolgens binnen de in de aanmaning gestelde termijn nog steeds niet wordt uitgevoerd, de werkelijke kosten van invordering, met inbegrip van de kosten van een incassobureau aangesteld door Albert Heijn, op de Klant te verhalen.
  Bovendien zal voor iedere onbetaalde of laattijdig betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend overeenkomstig de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 12 % per jaar. In geval van niet of gedeeltelijke laattijdige betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn alle overige openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande laat overige acties die Albert Heijn op basis van de wet ten dienste staan, onverlet.

 1. De maximale termijn waarbinnen de Klant zich tegen een via domiciliëring gecrediteerd bedrag kan verzetten bedraagt 8 weken.

 1. Indien de Klant nog eender welk bedrag verschuldigd is aan Albert Heijn, wordt elke betaling in de eerste plaats aangewend ter voldoening van eventueel nog verschuldigde rente, administratieve kosten en de (oudste) nog openstaande factuur/facturen, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders staat vermeld. Ten aanzien van Klanten die hun betaalverplichtingen jegens Albert Heijn niet of niet volledig nagekomen zijn, is Albert Heijn gerechtigd om bezorgingen of ophalingen in uitvoering van reeds gedane Reservaties op te schorten en toekomstige Reservaties te weigeren.

 1. De betaling van de Producten door de Klant, op het ogenblik van de ophaling of bezorging, bevestigt de goede ontvangst ervan en heeft de definitieve aanvaarding van de aangekochte producten tot gevolg, onder voorbehoud van eventuele verborgen gebreken. De ondertekening van de pakbon bij bezorging of ophaling, hetgeen op de tablet (“Zebra”) kan gebeuren, heeft dezelfde gevolgen indien de betaling pas daarna gebeurt (via domiciliëring of overschrijving).

Artikel 12 – Statiegeld voor klapkratten

 1. De Producten worden zo veel als mogelijk geleverd in handige klapkratten (of plooiboxen). Hiervoor betaalt de Klant 5 EUR statiegeld per klapkrat.

 1. De eigendom van de kratten blijft bij Albert Heijn berusten. De Klant krijgt deze enkel in bruikleen. De kratten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de verplaatsing en opberging van Producten.

 1. Bij een volgende ophaling of bezorging kan de Klant de nog in zijn bezit zijnde klapkratten teruggeven aan Albert Heijn tegen terugbetaling of verrekening van het statiegeld per klapkrat.

 1. Voor het louter laten ophalen van de klapkratten op een gekozen adres betaalt Klant de normale Servicekosten. De kratten kunnen wel kosteloos worden ingeleverd bij een Pick Up Point.

 1. Wanneer De Klant de lege klapkratten inlevert en tegelijk overgaat tot een nieuwe aankoop, worden de lege klapkratten per stuk geruild tegen de klapkratten waarin de Producten van de nieuwe aankoop zich bevinden.

Artikel 13 – Houdbaarheid

Albert Heijn hanteert in principe de volgende houdbaarheidstermijnen voor versproducten, ingaand op de dag na ophaling in het Pick Up Point respectievelijk de dag na bezorging:

 • Zuivel, voorverpakte vleeswaren en lunchsalades zijn 4 dagen houdbaar.
 • Maaltijdsalades, stoommaaltijden en gebak zijn 1 dag houdbaar.
 • Overige versproducten zijn 2 dagen houdbaar.

De houdbaarheidstermijn van het Product is ook altijd te vinden op het Product zelf en in de productomschrijving op de website. De kortste houdbaarheidstermijn primeert op voormelde principes.

Wanneer de houdbaarheidsdatum van een na Reservering aangekocht Product verstrijkt op de dag van aankoop (in de Pick Up Point of bij bezorging) of eerder, dan verzoeken we de Klant vriendelijk om contact op te nemen met de klantenservice (telefonisch of per chat) met het oog op terugbetaling.

Artikel 14 – (Product)aansprakelijkheid en -conformiteit

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen van Albert Heijn middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Albert Heijn slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar eigen verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar eigen opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten, waaronder beweerdelijk grove of herhaalde fouten, is Albert Heijn niet aansprakelijk.

 1. De Klant aanvaardt bovendien dat, indien Albert Heijn aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, haar aansprakelijkheid beperkt is tot de bewezen schade van de Klant zelf die het rechtstreekse gevolg is van een aan Albert Heijn toerekenbaar gebrek in de aan de Klant afgeleverde Producten of van een aan Albert Heijn toerekenbare foutieve uitvoering van een Reservatie.

 1. Albert Heijn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, onvermogen, faillissement, bedrijfsstagnatie, arbeidsonbekwaamheid, morele schade, reputatieverlies, personeelskosten, waardeverminderingen of beschadiging van goederen en schade aan derden. In voorkomend geval is de Klant verplicht om Albert Heijn te vrijwaren ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Albert Heijn in deze Algemene Zakelijke Voorwaarden is uitgesloten.

 1. Indien Albert Heijn om welke reden dan ook aansprakelijk wordt gehouden, is haar aansprakelijkheid daarenboven per schadegeval beperkt tot het totaal van factuurbedragen dat de Klant in de maand voorafgaand aan het schadegeval heeft betaald (inclusief Servicekosten) of, indien de schade onder de dekking valt van een verzekering van Albert Heijn, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval ter zake van die schade daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 1. Voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens integraal ten voordele van de bestuurder(s), personeelsleden en uitvoeringsagenten van Albert Heijn.

 1. De Klant is ertoe gehouden om, bij een schadegeval, alle mogelijke maatregelen te nemen tot beperking en voorkoming van schade of de verergering ervan.

 1. De Producten die Albert Heijn aanbiedt voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid evenals aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Alvorens tot aankoop van gereserveerde Producten over te gaan, dient de Klant de Producten te keuren op zichtbare gebreken en op conformiteit met datgene wat de Klant reserveerde. In het bijzonder dient de Klant vóór zijn aankoop en voorafgaand aan de consumptie ervan de productgegevens die vermeld staan op de productetiketten (onder andere inzake allergenen) te verifiëren.

 1. Indien de Klant wordt geïnformeerd dat zich een terugroepactie (“recall”) voordoet in verband met door leveranciers van Albert Heijn dan wel door Albert Heijn veroorzaakte gebreken aan Producten, is de Klant verplicht om de Producten volledig conform de door Albert Heijn geïnstrueerde terugroepprocedure te behandelen en daaraan zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen.

 1. De Klant dient ervoor in te staan dat geleverde Producten met een uiterste houdbaarheidsdatum niet meer worden geconsumeerd na het verstrijken daarvan. Voor zover de Producten zijn voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum, kan Albert Heijn op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden indien de Klant niet bewijst dat het betreffende Product vóór deze datum werd geconsumeerd. De Klant vrijwaart Albert Heijn integraal voor aanspraken van derden op basis van lichamelijke schade die het gevolg is van het consumeren van een Product na de houdbaarheidsdatum.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Albert Heijn is niet aansprakelijk ten opzichte van de Klant, diens respectievelijke klanten of derden, voor schade veroorzaakt door een vertraging in de nakoming of voor de niet-nakoming van haar verbintenissen, indien de (tijdige) nakoming ervan redelijkerwijs onmogelijk is omwille van omstandigheden die ontsnappen aan de controle van Albert Heijn waaronder, doch niet uitsluitend, oorlog, geweld, ongevallen, oproer, aardbevingen, stormen, overstromingen, branden of andere vormen van natuurgeweld, boycots of optreden van de overheid, stakingen, blokkades, werkstilleggingen, opschortingen, blokkades of onmogelijkheid om grondstoffen of hulpstoffen te verkrijgen.

 1. In geval van overmacht zal Albert Heijn de Klant onmiddellijk informeren over het voorval en de geschatte gevolgen daarvan. Albert Heijn kan de uitvoering van haar verbintenissen m.b.t. Reservaties, voor de duur van de overmachtsomstandigheden doch maximaal voor twee (2) weken, opschorten. Uiterlijk bij het einde van die opschortingsperiode informeert Albert Heijn de klant of zij kiest voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke annulering van de Reservatie.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van Reservaties moeten binnen redelijke termijn nadat de klant de gebreken of bezwaren heeft vastgesteld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Albert Heijn.

 1. Een klacht over de kwaliteit of conformiteit van een Product van Albert Heijn kan worden ingediend via ons productklachtenformulier www.ah.be/klantenservice/klachten-formulier en dit binnen 7 dagen na bezorging/ophaling. Voor alle andere klachten kan u zich in eerste instantie richten tot onze Klantenservice https://www.ah.be/klantenservice.

 1. Albert Heijn probeert ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Albert Heijn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant afdoend of uitvoeriger antwoord kan verwachten.

 1. De Klant dient Albert Heijn in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om te pogen de klacht in onderling overleg op te lossen alvorens eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen.

Artikel 17 – Gebruik van de AH applicatie voor smartphones bij Reservaties

De Klanten kunnen Reservaties eveneens plaatsen via de AH app. Zij kunnen echter geen Zakelijk Account creëren via de AH App, hetgeen op de Website moet gebeuren.

Bij gebruik van de AH app voor Reservaties, en voor alle informatie, leveringen en diensten (hierna: “Diensten”) die via de AH app worden aangeboden, gelden volgende bijkomende voorwaarden:

 1. De AH App en de Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn België NV, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 47, 2018 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0830.512.812 en Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam. Beiden drijven handel onder de benamingen “AH” en “Albert Heijn”.

 1. De AH App is gratis te downloaden voor Apple toestellen en toestellen met een Android besturingssysteem. Door het downloaden van de AH App wordt een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht verkregen om hem te gebruiken op een smartphone of tablet. De AH App mag op geen enkele wijze worden gedistribueerd, beschikbaar gesteld en/of worden aangesloten op een netwerk waardoor andere apparaten van de AH App gebruik zouden kunnen maken. De AH App mag niet worden gedeassembleerd, gedecompileerd of onderworpen aan reverse engineering.

 1. Albert Heijn kan niet garanderen dat de AH App steeds foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kan het aanbieden van de gratis AH App en/of Diensten definitief worden gestaakt, hetgeen tevens de beëindiging van het gebruiksrecht daarop impliceert.

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via de AH App, is het Privacy- en Cookiebeleid www.ah.be/privacy van toepassing.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AH App en de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmering, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming de vermelde informatie en/of de AH App openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 1. De AH App en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien fouten in de AH App en/of de Diensten worden aangetroffen, stelt Albert Heijn het zeer op prijs dat dit wordt gemeld via de Klantenservice www.ah.be/klantenservice.

Artikel 17 – Gebruik van de AH applicatie voor smartphones bij Reservaties

 1. Onder meer de volgende diensten die enkel voor Nederlandse klanten of enkel via www.ah.nl beschikbaar zijn, zijn niet beschikbaar voor Belgische Klanten: de AH Fotoservice, AH Mobiel en AH Cadeaukaarten. De Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de aanbieding hiervan in Nederland.

 1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Reservatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Albert Heijn over te dragen aan een derde.

 1. Indien enig(e) bepaling/artikel van deze Algemene Zakelijke Voorwaarden nietig, onafdwingbaar of ongeldig zou worden verklaard, zal enkel het nietige, onafdwingbare of ongeldige deel buiten toepassing worden gelaten, waarbij het overige deel van de bepaling of het artikel evenals alle andere bepalingen en artikelen geheel van kracht blijven. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Zakelijke Voorwaarden nietig, onafdwingbaar of ongeldig zou(den) worden verklaard, zal/zullen dergelijke bepaling(en) automatisch worden vervangen door (een) alternatieve geldige en afdwingbare bepaling(en) die het doel en de geest van deze Algemene Zakelijke Voorwaarden het best benader(t)(en).

 1. Geschillen tussen Klanten en Albert Heijn voortvloeiend uit of met betrekking tot Reservaties, de overeenkomsten tussen de Klanten en Albert Heijn die uit Reservaties resulteren en/of het gebruik van of de mededelingen op de Website, zijn onderworpen aan Belgisch recht en behoren exclusief tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.