Actievoorwaarden Boek De bijbel van de Indonesische keuken

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie van Albert Heijn voor het boek: “De bijbel van de Indonesische keuken” van Maureen Tan (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande (onderdeel van Albert Heijn B.V.) (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.
 2. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 3. De Actie heeft als doel om het magazine van Albert Heijn (Allerhande) te promoten door deelnemers kans te laten maken op het winnen van het boek: “De bijbel van de Indonesische keuken” van Maureen Tan
 4. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost op 5 oktober 2020 door Organisator op de Allerhande-pagina op Facebook en Instagram en de verschijning van Allerhande magazine op 5 oktober 2020 en eindigt op 5 november 2020 om 23:59 (de “Actieperiode”).
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die binnen de Actieperiode onder de actiepost op de Allerhande Facebook of Instagrampagina een reactie plaatst op de volgende opmerking “Deel dan met ons jouw favoriete Indische recept en maak kans!” Dit kan via de comments onder de winactie op Facebook of Instagram uiterlijk op 5 november 2020.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 5 november 23:59 2020 onder de actiepost op de Allerhande Facebook- dan wel Instagrampagina een reactie te plaatsen op de vraag Deel dan met ons jouw favoriete Indische recept en maak kans!.”
 7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er drie (3) prijzen te winnen, namelijk drie (3) keer het boek De bijbel van de Indonesische keuken van Maureen Tan ter waarde van € 31,99 per boek. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 2. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaars. Uit alle reacties op Instagram en Facebook worden drie (3) winnaars gekozen. Eén (1) winnaar via Instagram en twee (2) winnaars via Facebook die heeft deelgenomen aan de Actie. Met de winnaars wordt via Facebook en/of via Instagram (afhankelijk van de wijze van deelname) contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Door deel te nemen aan de winactie geef je Organisator toestemming voor het plaatsen van jouw voor- en achternaam op de Allerhande social media kanalen (Instagram en Facebook) van Organisator indien jij de winnaar bent.
 4. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 5. De winnaars worden op 6 november 2020 bekendgemaakt.
 6. De voor-en achternamen van de winnaars zullen door Organisator bekend worden gemaakt op de Allerhande Instagram- en Facebookpagina van de Organisator.
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 8. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de Allerhande Facebook- en Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Albert Heijn, tel. 0800-0305 of ga naar ah.nl/klantenservice en stel daar uw vraag.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 4 augustus 2020